JAPANESE NAMES OF SPIDERS

JAPANESE NAME
A ao oni-gumo
ari-gumo
ashidaka-gumo
ashinaga-gumo
azuma kishida-gumo
C chasuji haetori
chiri isoro-gumo
chugata kogane-gumo
D doyo oni-gumo
G gazami-gumo
gomi-gumo
H hana-gumo
hime-gumo
hirata-gumo
I io-iro hashiri-gumo
J ji-gumo
joro-gumo
K kabaki komachi-gumo
karasu gomi-gumo
kihada ebi-gumo
kijiro o-hiki-gumo
kin-iro ebi-gumo
kirara shirokane-gumo
kishinoue totate-gumo
kogane-gumo
kogata kogane-gumo
ko kusa-gumo
ko shirokane-gumo
kurocha kemuri-gumo
kusumi sara-gumo
JAPANESE NAME
M maneki-gumo
N naga kogane-gumo
neko ha-gumo
O o hime-gumo
onaga-gumo
S saga oni-gumo
sasa-gumo
satsuma-no-mi-damashi
shako-gumo
shimofuri yachi-gumo
shirokane isoro-gumo
shiro-obi tori-no-fun-damashi
suji-buto hashiri-gumo
suzumi-gumo
T tanima-no doyo-gumo
toge-gumo
tori-no-fun-damashi
U uduki komori-gumo
uroko ashinaga-gumo
(uzu-gumo)
W wakaba-gumo
Y yahazu haetori
yama oni-gumo
yamashiro oni-gumo
yamato komachi-gumo
yama uzu-gumo
yami-iro kani-gumo
yotsude gomi-gumo
yunohama sara-gumo
yurei-gumo

RETURN to Using This Page

[ Top Page | Using This Page | List of Spiders ]